Mad- og måltidskoncept - Livretter

Mad og måltider har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed og trivsel. Vi har derfor også stort fokus på maden og måltiderne for ældre borgere.

Mad- og måltidskonceptet Livretter beskriver det fælles kvalitetsgrundlag for kommunens madtilbud til ældre. Vores vision er, at maden er velsmagende, at den er tilpasset individuelle behov, og at måltiderne er med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser. Og ikke mindst sikre det ernæringsmæssige rigtige tilbud til den enkelte borger. 

Dit liv, din ret - Livretter
 • Formål med Mad- og Måltidskonceptet

  Mad og måltider har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed og trivsel. I Slagelse Kommune, Center for Sundhed og Ældre har vi derfor også stort fokus på maden og måltiderne.

  Formålet med Mad-og Måltidskonceptet (Livretter) er at beskrive vores fælles kvalitetsgrundlag for kommunens madtilbud. Vores vision er, at maden er velsmagende mad, at den er tilpasset individuelle behov, og at måltiderne er med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser. Og ikke mindst sikre det ernæringsmæssige rigtige tilbud til den rette borger.

  Livretter: Dit Liv, Din Ret er overskriften på Mad-og Måltidskonceptet og har iboende løftet og erkendelsen af, at maden og måltiderne skal tilpasses den enkelte borgers liv og livshistorie, for god mad er en rettighed. Livretter er samtidig betegnelsen for den standard kostform, vi tilbyder borgerne. Kostformen bygger på principperne for Kost til Småspisende, fordi denne kostform tilbyder den bedste mulighed for at forebygge underernæring.

  Livretter tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik, Den gældende kvalitetsstandard og Anbefalinger for den danske institutionskost 2015, Den Nationale Kosthåndbog og Socialstyrelsens Nationale handleplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejebolig.

 • Målgruppen for Mad- og Måltidskonceptet

  Slagelse Kommunes Mad-og Måltidskoncept gælder for ældre i Slagelse Kommune på plejecentre, aktivitetscentre og i eget hjem. Livretter beskriver den overordnede ramme og giver samtidig plads til, at de enkelte centre og hjemmeplejen selv kan omsætte politikken til handlinger, der passer til deres hverdag.

  Livretter er en overordnet generel retningslinje for måltidstilbuddet på ældreområdet. Det forudsættes, at de enkelte steder udarbejder handleplaner, hvor de beskriver, hvordan udmøntningen af Mad- og Måltidskonceptet sker lokalt. Det betyder, at det enkelte sted har indflydelse på, hvordan netop de administrerer måltiderne i dagligdagen. Det betyder dog også, at de beskrevne kvalitetsstandarder og kostformer skal følges, så borgerne har mulighed for at få samme høje standard, uanset hvor de bor.

 • God mad - Hver dag, hele dagen, hele livet

  I Slagelse Kommune vil vi gerne sætte endnu mere fokus på de ældres mad og måltider og være med til at gøre det at spise til en særlig oplevelse. De ældre skal opleve, at der tages hensyn til individuelle behov og præferencer for mad.

  Vi tager udgangspunkt i de nedenstående fokusområder:

  • Ernæringstilstand
  • Måltidet og Det aktive liv med den overordnede målsætning: God mad, hver dag, hele dagen, hele livet.

  Ambitionen er, at alle måltider og kostformer, der serveres for de ældre, er af høj kulinarisk og ernæringsmæssig kvalitet - tilberedt med en høj andel af økologiske råvarer. Det betyder også, at der, så vidt det er muligt, anvendes sæsonens råvarer.

  Slagelse Kommunes målsætning er, at mindst 30% af det samlede indkøb er økologiske råvarer.

  Det er ligeledes et kontinuerligt fokusområde, at sundhedspersonalet skal opmuntres og oplæres i at gøre alle dagens måltider til stjernestunder.

 • Ernæringstilstande, ernæringsvurdering og kosttilbud

  Det er vigtigt for alle ældre at være i en god ernæringstilstand. Da ældre i plejebolig og i hjemmeplejen har øget risiko for uplanlagt vægttab og underernæring, er det særligt vigtigt at gøre en forebyggende indsats hos denne målgruppe.

  I Slagelse Kommune arbejder vi målrettet med Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS), også på ernæringsområdet. Vores målsætning er derfor, at alle borgere, som bor i plejebolig og de hjemmeboende, der er visiteret til mad med udbringning, bliver tilbudt ernæringsscreening. Her anvendes et Ernærings Vurderings Skema (EVS), som er udarbejdet ud fra Socialstyrelsens Vejledning til Ernæringsvurderingsskema (Socialstyrelsen, 2013).

  Spørgsmålene i EVS hjælper med at besvare, om borgeren er i ernæringsrisiko og anviser samtidig diverse handlemuligheder for at forebygge og forbedre ernæringstilstanden. I EVS vil det fremgå, om der er nogle ernæringsmæssige risikofaktorer, som har indflydelse på, om den ældre får spist tilstrækkeligt. Fx hvis den ældre borger har brug for hjælp til at spise maden, har dårlig tandstatus, eller hvis der er tygge-og synkeproblemer (Dysfagi).

  Underernæring har store konsekvenser for ældres funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt. Tab af funktionsevne og uplanlagt vægttab er tæt forbundet med tab af muskelstyrke og muskelmasse.

  Uplanlagt vægttab øger derfor risikoen for nedsat funktionsevne og styrken til fysiske gøremål. For borgere i plejebolig og i hjemmeplejen kan ganske små vægttab forårsage tab af funktionsevne og vægttab. Uanset størrelse øger det behovet for hjælp og har en negativ effekt på borgerens almene trivsel.

  I disse tilfælde er det vigtigt at igangsætte en yderligere vurdering af spiseevnen for at kunne målrette kosttilbuddet til borgeren. Det kan f.eks. være en ergoterapeut, der foretager en dysfagivurdering, omsorgstandplejen der kan sikre at tandstatus er i orden eller klinisk diætist som kan indgå i udredning af specifikke kost-/sygdomssammenhænge.

  I Slagelse Kommune tilbydes det varme hovedmåltid i forskellige kostformer, diæter og produktionsformer.

  Læs nærmere om levering af det varme hovedmåltid:

 • Måltidet - solitært og socialt
  Mad og måltider har stor betydning for de ældre borgere

  En god måltidsoplevelse for ældre borgere rummer mere end den ret, der er på menuen. Måltidsoplevelsen indeholder også de sociale aspekter omkring måltidet. Med de rette rammer kan borgernes appetit stimuleres, og deres livskvalitet øges. En god appetit giver appetit på livet.

  For borgere med dysfagi opleves det, at den gode appetit kommer
  (vender tilbage), når der tilbydes mad, der er tilpasset den spiseevne/ spiseproblematik, som borgeren har. Det er vigtigt, at den rigtige mad,
  i den rigtige konsistens, tilbydes til den rette borger, fordi mad først
  bliver til næring, når den er spist.

  Vi anbefaler, at der i plejeboliger, indføres værtinderoller ved de to
  hovedmåltider – frokost og aften. Værtindernes rolle er at være katalysatorer for den gode stemning og være medvirkende til, at måltidet forløber, så alle får spist mest muligt. De sørger for hjælpen til de borgere, som har øget behov for hjælp til at spise.

  Denne anbefaling lader sig ikke direkte overføre til borgere i hjemmeplejen, som ofte spiser måltiderne i eget selskab. Ikke desto mindre er det en god ide, at plejepersonalet medvirker til at gøre disse måltidsoplevelser
  til gode og værdige stunder. Det betyder, at hvis borgeren får hjælp til at varme maden, så skal den efterfølgende anrettes pænt på tallerkenen. Der kan dækkes pænt op med servietter o. lign.

 • Det aktive liv

  Hverdagshabiliterende måltider

  Et aktivt liv indebærer, at de ældre inddrages i mad-og måltidssituationen både fysisk og mentalt tilpasset deres fysiske formåen. Det betyder, at borgeren deltager aktivt fx med at skrælle kartofler eller dække bord eller mentalt ved at sanse, dufte eller tale om maden og måltidets historie og tilblivelse.

  Med et aktivt liv lægger vi vægt på, at den ældre borger kan meget selv. Det er i tråd med det rehabiliterende perspektiv, og medarbejderne hjælper og støtter derfor borgerne i at deltage i mad-og måltidssituationen. Det gælder både for borgere i plejebolig og borgere i eget hjem. Et hverdagsaktivt liv er vigtigt, fordi det bidrager positivt til oplevelse af god livskvalitet. Hverdagens gøremål er også medvirkende til at forebygge tab af muskelmasse og styrke og er dermed med til at opretholde borgernes funktionsniveau.

 • Madservice

  Slagelse Kommune har to produktionskøkkener under samme ledelse. Det er Madservice Hashøj, der leverer mad til borgere i eget hjem, og Madservice Skovvang, der leverer til plejecentrene.

  Livretter

  Den primære kostform for ældre kalder vi for Livretter, og det er den, der tilbydes, hvis ikke andet aftales. Livretter baserer sig på principperne for Kost til småtspisende, som er en kostform, der er særlig energitæt.

  Energifordelingen er i denne kostform:

  • Protein 18 E%
  • Fedt 50 E%
  • Kulhydrat 32 E%.

  Kostformen er valgt som standard, da ældre i plejebolig, hjemmeboende ældre, der får udbragt mad, og ældre i ernæringsmæssig risiko, ofte er småtspisende. Det viser sig typisk ved træthed, appetitløshed, ændringer i smagsoplevelsen, kvalme og andet.

  Småtspisende borgere kan ikke indtage store mængder af mad, og det er derfor vigtigt at tilbyde små, energitætte portioner, som er fordelt på mange måltider om dagen.

  Vi tager også hensyn til madens indhold af protein. Ældre borgere med kroniske sygdomme, der er fysisk inaktive og har nedsat appetit, kan have svært ved at bevare deres muskelmasse, fordi deres proteinbehov ikke bliver dækket. Det er derfor vigtigt at bevare mængden af proteinrige fødevarer i maden.

  For at sikre, at proteinindholdet i det varme måltid er højt og for at kunne benytte kostformen Kost til Småtspisende som primær kostform også til borgere uden ernæringsrisici og god appetit, er planlægnings-normen på kød og fjerkræ den samme som ved kostformen Sygehuskost. Livretter kan udportioneres, så det passer med borgerens energibehov.

  Kostformen Livretter tilbydes i forskellige varianter:

  • Lille portion = 7 MJ,
  • Almindelig portion = 9 MJ
  • Stor portion = 12 MJ.

  Planlægningsnormen for Livretter i aftensmåltidet er ud fra en dagskost på 9 MJ og med energifordelingen (E%) på 18 E% for protein, 50 E% for fedt og 32 E% for kulhydrat.

  Borgere med god appetit

  Borgere med en god appetit og ingen ernæringsrisiko vil kunne spise større portioner end den småtspisende borger. Men da proteinbehovet for begge kategorier er ens, er kødmængden den samme til både småt-og normalspisende. Den større portion bliver derfor anrettet med
  flere kartofler, grøntsager og mere sauce.

  Hovedret og valgfri biret

  Da det kan være svært at dække borgernes energibehov med
  hovedmåltidet alene, anbefaler vi, at borgerne hver dag tilvælger en biret. En biret er fællesbetegnelsen for desserter og forretter.
  Biretten kan enten spises i direkte forbindelse med hovedmåltidet, men kan også med fordel spises på et andet tidspunkt som et af dagens
  anbefalede mellemmåltider.

  Kostform Beskrivelse
  Livretter Livretter er standardkostformen, som anbefales til størstedelen af beboerne på plejecenter og hjemmeboende der får udbragt mad. Livretter egner sig godt til dig, der ikke har den store appetit og er også med til at kunne forebygge uplanlagte vægttab.
  Livretter blød Livretter Blød benytter samme kostprincipper som Livretter, men kødet vil være i en blødere variant. Her vil du fx få flere fars-og fiskeretter, eller kødet vil være findelt. Dette er den anbefalede kostvariant, hvis du oplever, at du kan have svært ved at tygge maden, men du har stadig intakt synkefunktion.
  Livretter Gratin Livretter Gratin benytter samme kostprincipper som Livretter, men er tilegnet dig, hvis tygge-og synkefunktion er nedsat. Her er det primært tungen, der benyttes til at bearbejde maden med. Maden her er pureret forud for tilberedning, og konsistensen er sammenhængende, ensartet og blød. Denne kostform anbefales ligeledes, hvis du bliver meget træt, når du spiser almindelig mad og derfor har brug for, at maden er nem at spise.
  Livretter Vegetar Livretter vegetar er til dig, som ikke ønsker at spise animalske fødevarer i større eller mindre omfang. Det kan være du gerne vil spise æg og drikke mælk fra dyr, selv om du ikke spiser kød.
  Specialdiæter Specialdiæter af forskellige typer kan bestilles, hvis du har en fødevareallergi eller en sygdom, som gør, at specieldiæt er påkrævet. I disse tilfælde skal der forefindes en lægeerklæring som dokumentation.
  Livretter og Livretter Blød med mos
  Livretter og Livretter Blød kan vælges ”med mos”, hvilket betyder, at kartofler, pasta eller ris altid vil være udskiftet med kartoffelmos, og grøntsager vil være erstattet af grøntsagsmos, pureer eller timbaler
  Varianter og kombinationsmuligheder
  Når du bestiller din mad, er der altid mindst to valgmuligheder, så du kan undgå visse fødevaregrupper. Fx hvis du ikke bryder dig om eller har religiøse begrundelser til at fravælge retter med fisk, indmad, svinekød eller lammekød.
 • Plejeboliger leve-bo eller modtage hjem

  I Slagelse Kommune er der 10 plejecentre, der er opbygget på forskellige måder. Nogle er opbygget med leve-bo miljøer, hvor en stor del af maden kan tilberedes tæt på beboerne. Andre har et centralt modtagekøkken, hvor der tilberedes morgenmad og frokost til beboerne, og hvor den varme aftensmad kommer fra Madservice Skovvang. Plejehjemmet Antvorskov er privatejet og har eget centralt produktionskøkken tilknyttet.

  Fælles for alle plejecentre, hvad enten det er leve-bo, centrale modtagekøkkener eller privat plejecenter, er, at de alle skal leve op til de retningslinjerne, der er beskrevet i Slagelse Kommunes kvalitetsstandard, Anbefalingerne for den danske institutionskost samt dette kostkoncept Livretter. På den måde kan borgeren være sikret, at det er den samme gode mad og måltidskvalitet, der bliver tilbudt, uanset hvilket plejecenter de flytter ind på.

  De enkelte plejecentre opfordres til at beskrive, hvordan de arbejder med mad og måltiderne under eget tag.

  Det anbefales, at du besøger plejecentrenes hjemmesider og læser mere om, hvordan de lokalt arbejder med mad og måltider.

  På Slagelse Kommunes hjemmeside, kan du ligeledes læse de gældende kvalitetsstandarder, Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse Kommune og Strategi om Bo miljøer for ældre i Slagelse Kommune.

Siden er sidst opdateret 31. august 2020